Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Biameditek sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
  2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, zgody@biameditek.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO , w celu wykonania umowy, reklamacji, windykacji
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
  7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i może być warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany